Notice
न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याँकनका आधारमा घोराही नगरपालिका देशकै दोश्रो नगरपालिका घोषित
 घोराही नगरपालिका देशकै  दोश्रो नगरपालिका घोषित

आ.व.२०६८/०६९ को न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याँकनका आधारमा घोराही नगरपालिका देशकै  दोश्रो नगरपालिका भएको छ ।