Notice
आगामी आ.व. २०७०/०७१ का लागि जम्मा बजेट १० करोड २५ हजार व्यय अनुमान,विकास कार्यक्रम खर्च रु. ७ करोड २५ लाख, स-साना सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत लगायत अन्य आयोजनाका लागि प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३ विकास आयोजना पर्ने, रु. ३ करोड ६६ लाख विनियोजित,लक्षित वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि रु. २ करोड ४४ लाख बजेट बिनियोजन
आगामी आ.व. २०७०/०७१ का लागि जम्मा बजेट १० करोड २५ हजार व्यय अनुमान गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०६९/०७० को तुलनामा जम्मा रु. १ लाख ९९ हजार ३०० सय  मात्र बढी रहेको छ । 

विकास कार्यक्रम खर्च रु. ७ करोड २५ लाख अर्थात कुल बजेटको ७२.४८ प्रतिशत  र प्रशासनिक खर्च २ करोड ७५ लाख २५ हजार अर्थात कुल बजेटको २७.५२ प्रतिशत बजेट अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सामाजिक एवं भौतिक पर्ूवाधार विकास कार्यक्रम अर्न्तर्गत स-साना सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत लगायत अन्य आयोजनाका लागि प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३ विकास आयोजना पर्ने गरी ५८ वटा आयोजनाका लागि रु. ३ करोड ६६ लाख विनियोजित गरिएको छ ।

लक्षित वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि रु. २ करोड ४४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार आर्थिक, सामाजिक एजं भौतिक पर्ूवाधार विकास तर्फकूल पूजीगत बजेटको ६० प्रतिशत र लक्षित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लक्षित बर्गको उत्थानका लागि ४० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।